Informacje ogólne

Celem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia,  jest  pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez beneficjentów w ramach  III Osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
Zadania Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:

  • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów,
  • zawieranie  z  beneficjentami  umów  o dofinansowanie projektów,
  • obsługa finansowa projektów,
  • przeprowadzenie kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów,
  • monitorowanie i sporządzanie raportów z realizacji działań,
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Ostatnia zmiana: przez Michał Szcześniewski