Informacja o jednostce

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego, działająca od 1 marca 2008 roku.
W perspektywie finansowej 2007-2013 jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia, realizująca zadania w ramach  III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Obecnie w nowym okresie programowania 2014-2020, COP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej – IP, odpowiedzialne będzie za wdrażanie: I Osi Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz II Osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach I Osi wsparcie służyć będzie przede wszystkich zwiększeniu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej sektora nauki oraz wzrostowi liczby innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie, a także upowszechnieniu współpracy sfery nauki i biznesu. Zakres II Osi obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć, przyczyniających się do ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do wiedzy na temat rynku, innowacyjności i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowania otoczenia gospodarczego do potrzeb potencjalnych inwestorów, wzrostu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, realizacji innowacyjnych inwestycji przez mikro-, małe i średnie firmy, wpływających na zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw w województwie łódzkim.
Podkreślając znaczenie wsparcia sfery badawczo-rozwojowej, a także innowacyjności i konkurencyjności dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego na I i II Osie priorytetowe zaplanowano w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 łącznie blisko 476,5 mln euro, co stanowi prawie 30% całkowitej alokacji na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy kierowane jest przez Dyrektora Błażeja Kupaja.

Bilans finansowy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – rok 2018

Bilans finansowy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – rok 2019

Bilans finansowy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – rok 2021

Bilans finansowy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – rok 2022