Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Zamówienia powyżej 30 tys. euro
Postępowania prowadzone w trybach: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę

Rok 2017
Data
ogłoszenia
Treść
Termin
składania
ofert
04.07.2017

Akcja informacyjno - promocyjna w internecie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 Przedmiot zamówienia
Załącznik 2 Formularz oferty
Załącznik 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik 5 Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik 6 Wykaz usług
Załącznik 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik 8 Wytyczne w zakresie grafiki komunikacji 2014-2020
Załącznik 9 Istotne postanowienia umowy
Ogłoszenie o zamówieniu UZP
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.07.2017 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.07.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14.07.2017
g. 10:00Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Grzegorz Banasiak
Data i godzina wprowadzenia informacji 10.08.2017 09:05
Data i godzina ostatniej modyfikacji26.07.2017 15:44
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013