Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Informacje ogólne
Celem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia,  jest  pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez beneficjentów w ramach  III Osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 

Zadania Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
•    nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów,
•    zawieranie  z  beneficjentami  umów  o dofinansowanie projektów,
•    obsługa finansowa projektów,
•    przeprowadzenie kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów,
•    monitorowanie i sporządzanie raportów z realizacji działań,
•    prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Michał Szcześniewski
Data i godzina wprowadzenia informacji 02.06.2008 14:00
Data i godzina ostatniej modyfikacji
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013