Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Ogłoszenia o naborze do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w roku 2017
Niezbędne dokumenty:


Nr
Nabór na
stanowisko
Wynik
naboru
Data
publikacji
Data
ważności
18/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Realizacji i Rozliczeń
28.09.201712.10.2017
17/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów
25.09.201709.10.2017
16/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Odwoławczym
01.09.201701.09.2017
15/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów
28.08.201711.09.2017
14/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów
28.07.201718.08.2017
13/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Odwoławczym
28.07.201718.08.2017
12/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów
30.06.2017
14.07.2017
11/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Promocji
30.06.201714.07.2017
10/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Konsultantów
27.06.201714.07.2017
9/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów
27.06.201714.07.2017
8/2017 od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Konsultantów
30.05.201713.06.2017
7/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Konsultantów
11.05.201725.05.2017
6/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Realizacji i Rozliczeń
26.04.201712.05.2017
5/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Odwoławczym
26.04.201712.05.2017
4/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów
12.04.2017
26.04.2017
3/2017od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów
21.03.201731.03.2017
2/2017 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Realizacji i Rozliczeń 18.01.2017 01.02.2017
1/2017
od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitoringu i Sprawozdawczości
18.01.2017 01.02.2017Do dokumentów wymaganych od kandydata należą w szczególności:
 1. CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe (pożądane) uprawnienia lub znajomość języka obcego,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie
  o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kserokopię dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub kserokopię posiadanego aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, w tym umyślne przestępstwo skarbowe
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922),
 10. kserokopie dokumentów potwierdzające niepełnosprawność, jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
 • 3/12 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 18 czerwca 2012 r.
  w sprawie przyjęcia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy"

Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Grzegorz Banasiak
Data i godzina wprowadzenia informacji 18.01.2017 14:30
Data i godzina ostatniej modyfikacji 31.10.2017 12:03
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013