Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Ogłoszenia o naborze do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w roku 2015
Niezbędne dokumenty:
 

Nr
Nabór na  
stanowisko
Wynik
naboru
Data
publikacji
Data
ważności
13/2015 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale Odwoławczym 28.10.2015 09.11.2015
12/2015 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów 28.10.2015 09.11.2015
11/2015 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale Realizacji i Rozliczeń 28.10.2015 09.11.2015
10/2015 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale Odwoławczym 17.08.2015 31.08.2015
9/2015 od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Księgowości i Płatności 28.05.2015 11.06.2015
8/2015 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów 22.05.2015 05.06.2015
7/2015 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 10.04.2015 24.04.2015
6/2015 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitorowania i Kontroli Projektów 17.03.2015 31.03.2015
5/2015 od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Konsultantów 06.02.2015 20.02.2015
4/2015 od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Konsultantów 06.02.2015 20.02.2015
3/2015 podinspektora w Wydziale Realizacji i Rozliczeń 06.02.2015 20.02.2015
2/2015 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Realizacji i Rozliczeń 06.02.2015 20.02.2015
1/2015
od  podinspektora  do  głównego  specjalisty w Wydziale Monitorowania i Kontroli Projektów
23.01.2015 06.02.2015Do dokumentów wymaganych od kandydata należą w szczególności:
 1. CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe (pożądane) uprawnienia lub znajomość języka obcego,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie
  o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kserokopię dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub kserokopię posiadanego aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, w tym umyślne przestępstwo skarbowe
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
 10. kserokopie dokumentów potwierdzające niepełnosprawność, jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr. 223, poz 1458 ze zm.).

Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
 • 3/12 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 18 czerwca 2012 r. 
  w sprawie przyjęcia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy"

Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Grzegorz Banasiak
Data i godzina wprowadzenia informacji 23.01.2015 15:42
Data i godzina ostatniej modyfikacji 27.11.2015 15:05
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013