Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Ogłoszenia o naborze do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w roku 2013
Niezbędne dokumenty:
 

Nr
Nabór na  
stanowisko
Wynik
naboru
Data
publikacji
Data
ważności
5/2013 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Realizacji i Rozliczeń 12.09.2013 26.09.2013
4/2013 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitorowania i Kontroli Projektów 12.09.2013 26.09.2013
3/2013 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitorowania i Kontroli Projektów 16.04.2013 30.04.2013
2/2013 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitorowania i Kontroli Projektów
15.02.2013 01.03.2013
1/2013
od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Księgowości i Płatności
15.02.2013 01.03.2013Do dokumentów wymaganych od kandydata należą w szczególności:
 1. CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe (pożądane) uprawnienia lub znajomość języka obcego,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie
  o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kserokopię dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub kserokopię posiadanego aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, w tym umyślne przestępstwo skarbowe
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
 10. kserokopie dokumentów potwierdzające niepełnosprawność, jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr. 223, poz 1458 ze zm.).

Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
 • 3/12 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 18 czerwca 2012 r. 
  w sprawie przyjęcia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy"

Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Grzegorz Banasiak
Osoba publikująca treść Michał Szcześniewski
Data i godzina wprowadzenia informacji 15.02.2013 13:04
Data i godzina ostatniej modyfikacji 25.10.2013 14:27
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013