Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Ogłoszenia o naborze do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w roku 2011
Niezbędne dokumenty:
 

Nr
Nabór na  
stanowisko
Wynik
naboru
Data
publikacji
Data
ważności
9/2011 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Płatności 27.05.2011 10.06.2011
8/2011 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 27.05.2011 10.06.2011
7/2011 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Płatności 20.04.2011 06.05.2011
6/2011 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości 05.04.2011 18.04.2011
5/2011 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 05.04.2011 18.04.2011
4/2011 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów 05.04.2011 18.04.2011
3/2011 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Płatności 07.02.2011 21.02.2011
2/2011 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów 07.02.2011 21.02.2011
1/2011
od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Konsultantów 07.02.2011 21.02.2011Do dokumentów wymaganych od kandydata należą w szczególności:
 1. CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe (pożądane) uprawnienia lub znajomość języka obcego,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie
  o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kserokopię dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub kserokopię posiadanego aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, w tym umyślne przestępstwo skarbowe
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
 • 15/2009 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 6 maja 2009 r. 
  w sprawie przyjęcia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy"

Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Grzegorz Banasiak
Data i godzina wprowadzenia informacji 07.02.2011 10:15
Data i godzina ostatniej modyfikacji 22.07.2011 14:23
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013