Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Ogłoszenia o naborze do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w roku 2010
Niezbędne dokumenty:
 

Nr
Nabór na  
stanowisko
Wynik
naboru
Data
publikacji
Data
ważności
14/2010 Naczelnika w Wydziale Wyboru Projektów 02.11.2010 16.11.2010
13/2010 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 02.11.2010 16.11.2010
12/2010 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów 29.10.2010 12.11.2010
11/2010 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości 29.10.2010 12.11.2010
10/2010 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 15.07.2010 28.07.2010
9/2010 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości 04.06.2010 18.06.2010
8/2010 Naczelnika w Wydziale Wyboru Projektów 04.06.2010 18.06.2010
7/2010 od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Konsultantów 20.04.2010
04.05.2010 inf
6/2010 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości 20.04.2010 04.05.2010 inf
5/2010 od referenta do głównego specjalisty w Zespole Promocji 20.04.2010 04.05.2010 inf
4/2010 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 20.04.2010 04.05.2010 inf
3/2010 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów 20.04.2010 04.05.2010 inf
2/2010 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 03.03.2010 17.03.2010
1/2010
od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Konsultantów
04.01.2010
18.01.2010Do dokumentów wymaganych od kandydata należą w szczególności:
 1. CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe (pożądane) uprawnienia lub znajomość języka obcego,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie
  o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kserokopię dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub kserokopię posiadanego aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, w tym umyślne przestępstwo skarbowe
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
 • 15/2009 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 6 maja 2009 r. 
  w sprawie przyjęcia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy"

Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Michał Szcześniewski
Data i godzina wprowadzenia informacji 04.01.2010 09:12
Data i godzina ostatniej modyfikacji 06.12.2010 08:45
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013