Informacja o jednostce
Struktura organizacyjna
Zakres działania
Praca w COP
Zamówienia publiczne
Konkursy

Ogłoszenia o naborze do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w roku 2009
Nr
Nabór na  
stanowisko
Wynik
naboru
Data
publikacji
Data
ważności
27/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości 22.12.2009 06.01.2010
26/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 22.12.2009 06.01.2010
25/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Płatności 22.12.2009 06.01.2010
24/2009 Naczelnika w Wydziale Wyboru Projektów 16.11.2009 30.11.2009
23/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Płatności
02.11.2009 16.11.2009
22/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów 02.11.2009 16.11.2009
21/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 02.11.2009 16.11.2009
20/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości 02.11.2009 16.11.2009
19/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 14.09.2009 28.09.2009
18/2009 podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości 14.09.2009 28.09.2009
17/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 29.07.2009 12.08.2009
16/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Płatności 03.07.2009 17.07.2009
15/2009 od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjno-administracyjnym 03.07.2009 17.07.2009
14/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości 03.07.2009 17.07.2009
13/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów 03.07.2009 17.07.2009
12/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 03.07.2009 17.07.2009
11/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym 26.05.2009 09.06.2009
10/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości 21.05.2009 04.06.2009
9/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Projektów 21.05.2009 04.06.2009
8/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Wyboru Projektów 21.05.2009 04.06.2009
7/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole ds. Promocji 19.05.2009 02.06.2009
6/2009 od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole Konsultantów 19.05.2009 02.06.2009
5/2009 od podinspektora do inspektora w Zespole ds. Płatności 14.04.2009 27.04.2009
4/2009
od podinspektora do specjalisty w Zespole ds. Płatności
13.03.2009
27.03.2009
3/2009
od inspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Monitoringu, Finansów i Sprawozdawczości
13.03.2009
27.03.2009
2/2009
od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale ds. Kontroli Projektów
13.03.2009
27.03.2009
1/2009
od inspektora do głównego specjalisty w Zespole Konsultantów
13.03.2009
27.03.2009Do dokumentów wymaganych od kandydata należą w szczególności:
 1. CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe (pożądane) uprawnienia lub znajomość języka obcego,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie
  o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kserokopię dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub kserokopię posiadanego aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, w tym umyślne przestępstwo skarbowe
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zarządzenia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
 • 15/2009 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 6 maja 2009 r. 
  w sprawie przyjęcia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy"

Podmiot udostępniający informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoba odpowiedzialna za treść Michał Szcześniewski
Osoba publikująca treść Michał Szcześniewski
Data i godzina wprowadzenia informacji 13.03.2009 13:21
Data i godzina ostatniej modyfikacji 02.02.2010 10:43
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013